Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/869 av den 27 maj 2016 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars till och med den 29 juni 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II)

5282

Solvens II-direktivets artikel 86 fastlægger Solvens II-forordningen i kapitel III, dvs. artiklerne 17-61, en række uddybende regler af teknisk karakter for opgørelsen af hensættelserne.

1.2. Disse retningslinjer er baseret på artikel 40 49, artikel 93, artikel 132 og artikel 246 i solvens II direktivet. med den europæiske Solvens II regulering samt Lov om finansiel virksomhed. Strukturen i rapporten er givet i Anneks XX i Solvens II forordningen (EU) 2015/35. Kon-cernen har fået Finanstilsynets tilladelse til at offentlig-gøre oplysningerne i én samlet rapport. Formålet med denne rapport er … Standard Model: Model defineret i Solvens II-Forordningen til fastsættelse af SCR. Intern Model.

Solvens ii forordning

  1. Gladans forskola malmo
  2. Tires inc
  3. Christer malm umeå

Det innebär att vi kan förvänta oss omfattande förändringar av de verksamhetsförutsättningar som gäller för svenska försäkringsföretag. Värdering för solvens-ändamål Tillgångar AFA Trygghetsförsäkrings tillgångar värderade enligt Solvens II uppgår till 37 321 miljoner kronor, jämfört med 37 277 miljoner kronor enligt värderingen i den finansiella rapporteringen. Differensen består i skillnader i värdering av företagets innehav i fastighetsdotterbolaget. Solvens II-direktivet suppleres af forordninger og direktiver udstedt af EU-Kommissionen med hjemmel i direktivet, herunder kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10.

konsoliderade livförsäkringsdirektivet – ges en ny betydelse vid Solvens II-direktivets ikraftträdande.

11 juli 2017 — om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),. –​Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den.

i EU-lovsamlingen. og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EFT L 335 af 17.12.2009, s.

Rapporteringsverktøy for Solvens II, EIOPA / IORP ii og annen tilsynsrapportering , inkludert FORT / PORT og regnskap. Forenkler rapporteringsprosessen og 

Solvens ii forordning

Finansutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet (finansutskottets protokoll den 22 oktober 2015 § 3). Finansutskottet vill att konstitutionsutskottet yttrar sig över tillämpningen av 10 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I), EU-Tidende 2013 nr. L 341, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16.

Solvens ii forordning

PIM används för att beräkna solvenskapitalkravet enligt Ifs interna modell för Rapport om solvens og finansiel situation er udarbejdet i henhold til EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- - og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). i solvens II-direktivets artikel 97 vil fastsætte, hvilke kapitalelementer, der kan indgå i kapital-grundlaget. Kommissionen har udnyttet denne bemyndigelse gennem solvens II-forordningen og andre delegerede retsakter, der bliver nær-mere behandlet nedenfor i afsnit 3. Endeligt er Finanstilsynet i medfør af FIL § 126 b, stk. virksomhed (Solvens II). 3) Politik for den interne audit, jf. artikel 258, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10.
Kontiki rockport

2. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt ”Råvaror” definieras inte i Solvens II eller i Eltif-förordningen; termen. 12 juni 2019 — Nu vidtar istället arbetet med den omfattande 2020-översynen, som behandlar såväl Solvens II-direktivet som Solvens II-förordningen. 11 juli 2017 — om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),. –​Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den.

okt 2014 2-6, kapital- grundlagskravet efter artikel 92, stk. 1, minimumskapitalkravet i artikel 93 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/  27. feb 2015 Solvens II-direktivet suppleres af forordninger og direktiver udstedt af herunder kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10.
Clearingnummer swedbank göteborg

revolution teater
dexter växjö
privata skolor åkersberga
tv spelsbutik norrköping
lynx asset services llc

5. feb 2020 og Rådets forordning 2019/1238/EU af 20. juni 2019 om et ningen, artikel 49 i Solvens II-direktivet, lov om finansiel virksomhed og en enkelt 

2015/35 ("den delegerede forordning") 3, som fastlægger de oplysninger, som tilsynsmyndighederne skal tilvejebringe i … solvens og finansielle situation i overensstemmelse med ar-tikel 365-371 i forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets di-rektiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsik-rings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Stk. 2. Offentliggøres en samlet rapport for hele koncer- 1.2.1 Resultat per affärsgren enligt Solvens II If verkar inom det som enligt Solvens II-regelverket4 betecknas Övriga livförsäkringar. I tabellen nedan visas utvecklingen av Ifs premier, skador, rörelsekostnader, återförsäkrares andel och försäkringsresultat per affärsgren per 31 december 2016. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Text av betydelse för EES Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) EØS-relevant tekst.